เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

     วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายทองคูณ ยางขัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด เป็นประธานเปิดโครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีผู้สูงอายุในตำบลบ้านยวด เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านยวด เจ้าหน้าที่ อสม. ผู้นำชุมชน ข้าราขการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านยวดเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นหลังตอบแทนบุญคุณ เห็นคุณค่า และให้ความสำคัญใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำบล มีความรักความสามัคคีในการร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
S 15458339

อ่านเพิ่มเติม: โครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านยวด นายทองคูณ ยางขัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด เป็นประธานในการประชุม หารือแนวทางในการร่วมดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2566 เพื่อตั้งด่านชุมชน ของตำบลบ้านยวด ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 โดยมีกำนันตำบลบ้านยวด ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านยวด , รองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยวด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
(*) มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการตั้งด่านชุมชนจำนวน 1 ด่าน 4 จุดบริการ) มีรายละเอียดดังนี้
(*) ด่านชุมชน จำนวน 1 จุด บริเวณ สามแยกหน้าโรงเรียนบ้านยวด
(*) จุดบริการประชาชน จำนวน 4 จุด ประกอบด้วย
(*) จุดที่ 1 บ้านนามงคล หมู่ที่ 3
(*) จุดที่ 2 บ้านนามั่ง    หมู่ที่ 4
(*) จุดที่ 3 บ้านชาด     หมู่ที่ 5
(*) จุดที่ 4 บ้านชาด     หมู่ที่ 6
S 15458339

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมหารือแนวทางในการร่วมดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2566

     วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายทองคูณ ยางขัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านยวด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 มีผู้แทนจากชมรมผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลบ้านยวด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นและความต้องการจากผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
S 15458339

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านยวด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

     วันที่ 17 มีนาคม 2566 งานการศึกษา สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านยวด จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ พิพิธภัณฑ์หอย หิน 150 ล้านปีและไดโนเสาร์ โดยมีคณะครูและเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
S 15458339

อ่านเพิ่มเติม: โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ พิพิธภัณฑ์หอย หิน 150...

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster