เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

H01

นายทองคูณ ยางขัน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด
สายด่วน : 08-6226-2036
 

001

นายขวัญตา แก้วอาษา
รองนายก
เทศมนตรีตำบลบ้านยวด
สายด่วน : 08-0751-3522
 

001

นายประเสริฐ นาชำ
รองนายก
เทศมนตรีตำบลบ้านยวด
สายด่วน : 09-3532-3311

001

นายสุริยา ผาระสิทธิ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
สายด่วน : 08-1056-9280

 

001

น.ส.นิตระญา โพนพุฒ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
สายด่วน : 09-8590-6426

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster