เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

011

นายพิทักษ์ ปากอุตสาห์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน 
หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วน : -
 

011

นายพิทักษ์ ปากอุตสาห์
นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ

011

ตำแหน่งว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

011

นายศราวุฒิ พลากุล
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ

011

 ตำแหน่งว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

011

 น.ส.อนันต์พร บุญยวด
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

011

 นายเฉลิมพล แก้วเหล่า
เจ้าพนักงานธุรการ
 ปฏิบัติงาน

 

011

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 ปฏิบัติการ/ชำนาญงาน

 

011

นางสุดใจ ครองยุติ
ครู คศ.2

011

ตำแหน่งว่าง
ครู คศ.2

011

นางศิรินยา สำเภา
ครู คศ.2

011

นางทิพวรรณ พินธนิบาตร
ครู คศ.1

011

นางยุวรีย์ แก้วเหล่า
ครู คศ.1

 

025

น.ส.อมรรัตน์ สุระธรรม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

025

น.ส.สร้อยสุวรรณ ยางขัน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

025

น.ส.อรชร พลยศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

011

ตำแหน่งว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

025

นายนัฐพงษ์ พลไกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

011

นายทองพจน์ โพธิวาระ
พนักงานขับรถขยะ

011

นายศุภากร วระคัน
พนักงานขับรถยนต์

025

    นายประยูร ชาติโสม
คนสวน

025

  นายสกล หว่างเค็ง    
คนงานประจำรถขยะ

025

นางสุปราณี ธรรมนันท์
ผู้ดูแลเด็ก

025

น.ส.นาราภัทร อินหวังสุข
ผู้ดูแลเด็ก

025

น.ส.วรรณวนัส กลางโยธี
ผู้ดูแลเด็ก

025

นางเพ็ญณี ผาระสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก

025

น.ส.ปิยพร ยางขัน
ผู้ดูแลเด็ก

025

นางกมลมาศ จันทะชาติ
ผู้ดูแลเด็ก

025

นางมลิวัลย์ งามชมภู
ผู้ดูแลเด็ก

025

น.ส.อภิญญา หัสดี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

011

ตำแหน่งว่าง
คนงานทั่วไป

011

น.ส.เทียมจันทร์ งามชมภู
คนงานทั่วไป

025

นายพุทธพงษ์ โพธิวาระ
คนงานทั่วไป

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster